Наші професії
Додаткове меню
Годинник


Додаткова інформація
переклад сайту


Погода


Розклад дзвінків


Права і обов'язки здобувачів освіти ПТУ № 79 визначаються законодавством України та Статутом Професійно-технічного училища № 79:

1.Учні, слухачі училища мають право на:

а) належні умови навчання за обраною професією;

б)  матеріальне забезпечення в період навчання на умовах і в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

в) навчання професії за індивідуальною програмою;

г) безоплатне користування навчально-виробничою, культурно-спортивною, побутовою, оздоровчою базами училища;

ґ) матеріальну допомогу;

д) оплату праці під час виробничого навчання і практики згідно з законодавством України;

е) щотижневий відпочинок і канікули протягом навчального року та після його закінчення;

є) безоплатне оволодіння іншою професією у разі хвороби, що не дає змоги продовжувати навчання за обраною професією;

ж) додаткову відпустку за місцем роботи, скорочений час та інші пільги, передбачені законодавством для осіб, які поєднують роботу з навчанням;

з) продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до укладеної з училищем угоди, у тому числі і на контрактній основі;

и) направлення на навчання, стажування до інших навчальних закладів, у тому числі за кордон;

і) участь у науково-дослідній, дослідно-конструкторській та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

ї) особисту або через своїх представників участь у громадському самоврядуванні, в обговоренні і вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, одержання стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

й)  участь в об'єднаннях громадян;

к) безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

л) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують права або принижують їх честь та гідність.

Органи місцевого самоврядування можуть забезпечувати пільговий  проїзд учнів, вихованців до місця навчання і додому у порядку та розмірах, визначених органами місцевого самоврядування, та передбачати на це  відповідні видатки з місцевих бюджетів.

2. Відволікання учнів, слухачів училища за рахунок навчального часу на роботу і здійснення заходів, не пов'язаних з процесом навчання, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

3. Учні, слухачі училища зобов'язані:

а) дотримуватись законодавства України, моральних та етичних норм;

б) виконувати вимоги навчальних програм і системи контролю знань, умінь, навичок;

в) систематично і глибоко оволодівати знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю, підвищувати загальний культурний та громадянський рівні;

г) відвідувати заняття, в тому числі й за індивідуальним графіком;

ґ) додержуватись вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку училища;

д) виконувати під час проходження виробничої практики вимоги нормативно-правових актів, які регулюють працю робітників відповідних підприємств, установ, організацій;

е) дотримуватись правил охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчально-виробничого та навчально-виховного процесів;

є) бережно ставитись до обладнання, засобів навчання та інвентарю, що використовуються в навчально-виробничому і навчально-виховному процесах.

4. Збитки, навмисно заподіяні учнями, слухачами училища підприємству, установі, організації, відшкодовуються ними особисто або за рахунок їх батьків (опікунів) відповідно до законодавства України.

5.За невиконання обов'язків і систематичне порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку училища, до учня, слухача застосовуються такі заходи впливу, як попередження, догана, відрахування з училища. Заходи впливу до учня, слухача училища застосовуються на підставі подання класного керівника, викладача, майстра виробничого навчання або інших педагогічних працівників та оформлюються наказом керівника училища.

Порядок накладення дисциплінарного стягнення, відрахування з училища визначається Статутом та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

6. Учень, слухач може бути відрахований з училища за:

а) власним бажанням;

б) низький рівень навчальних досягнень, незадовільну успішність, поведінку;

в) невиконання вимог навчального плану та навчальних програм;

г) вироком суду, що набрав чинності;

ґ) грубі порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку училища;

д) станом здоров'я;

е) переведенням, за його згодою, в інший навчальний заклад.

Учень, слухач при відрахуванні з училища може бути атестований за досягнутим рівнем кваліфікації.

7. За досягнення високих результатів у навчанні та в оволодінні професією, за активну участь у виробничій діяльності та за інші досягнення застосовуються форми морального та матеріального заохочення учнів, слухачів: подяка, грамота, почесна грамота, нагородження цінним подарунком, занесення на дошку пошани, преміювання.

Для матеріального заохочення учнів, слухачів в училищі створюються в установленому порядку фонди матеріального заохочення, які формуються за рахунок коштів бюджету, доходів від виробничої діяльності та залучення коштів підприємств, установ, організацій, громадян.

8. Час навчання в училищі зараховується до загального трудового стажу учня, слухача. Випускникам училища денної форми навчання, які навчалися 10 і більше місяців, надається оплачувана відпустка підприємством, установою, організацією протягом перших трьох місяців роботи в ньому. Тривалість щорічної основної відпустки випускників віком до 18-ти років становить 31 календарний день, випускників віком понад 18 років – відповідно до встановленої на підприємстві для робітників відповідної професії, спеціальності, посади.

9. Випускникам, які навчалися за денною формою навчання менш ніж 10 місяців, час навчання зараховується до трудового стажу, що дає право на щорічну основну відпустку.

Випускникам, які навчалися за державним замовленням, держава гарантує надання першого робочого місця відповідно до одержаної професії згідно з законодавством України.

Інші питання соціального захисту учнів, слухачів в училищі регулюються законодавством України.

10. Учню училища видається учнівський квиток встановленого зразка.


Корисні посилання

 МОН Дніпропетровська обласна рада  МОН  МОН  МОН